Coronavirus

Coronavirus


De meest recente berichtgeving over het Coronavirus houden wij bij op deze pagina.

Klik hier voor informatie over de opvang van kinderen voor ouders/verzorgers met een cruciaal beroep.

 

Onderstaand de brief die 3 april naar leerlingen en hun ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

De bekendmaking van de overheid de maatregelen rondom corona tot tenminste 28 april te handhaven, zal niemand hebben verrast. Toch zal het voor menigeen even slikken geweest zijn. Wij realiseren ons dat thuisonderwijs veel vraagt van onze leerlingen en van hun ouders. Zelfdiscipline, een rustige werkplek, social distancing; het vraagt veel van de maatschappij. Juist daarom waarderen wij het enorm dat het merendeel van onze leerlingen zich zo goed inzet en zijn wij blij met de hulp en steun van ouders op de achtergrond. Wij schreven het al eerder: corona bestrijden we samen. Het is niet altijd makkelijk en de ene dag zal beter verlopen dan de andere.

Ook voor docenten is deze vorm van onderwijs nieuw. Ik ben trots op de wijze waarop zij dit tot heden hebben opgepakt. Nu de periode voor een maand wordt verlengd, brengen wij extra structuur in de online lessen. Vanaf aanstaande maandag geldt daarom:

 • Het rooster blijft gehandhaafd met een onderscheid tussen instructielessen en vragenlessen.
 • Een instructieles is een les waarbij leerlingen verplicht online aanwezig zijn. Absenten bij deze lessen houden wij bij in SOM. Dit betekent niet dat een instructie een hele les duurt. Indien mogelijk, gaan leerlingen na de instructie meteen aan de slag met het opgegeven werk, zodat zij dit binnen de les af kunnen ronden.
 • Een vragenles is een les waarin de docent online bereikbaar is voor vragen. Hier zit geen verplicht karakter aan vast, maar het is wenselijk om de lessen bij te wonen. Tijdens dit lesuur kunnen leerlingen terecht voor extra uitleg over de lesstof of met vragen over het huiswerk.
 • De docent geeft in SOM aan welke les valt onder instructie of onder vragen, zodat leerlingen weten waar zij aan toe zijn.

Openingstijden
Binnenkort starten de schoolexamens. Examenleerlingen ontvangen hierover apart bericht.  Wanneer de school weer opengaat voor lessen aan alle leerlingen, is op dit moment niet bekend. Achter de schermen werken wij hard aan verschillende scenario’s, zodat wij direct kunnen handelen zodra het overheidsbesluit hierover bekend is. Wel zal het studiecentrum geopend worden voor leerlingen die een boek willen inleveren of lenen. Het studiecentrum is open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 11.00 uur.

Toetsen
We starten in eerste instantie met formatieve toetsen (het cijfer telt niet mee) om inzicht te krijgen in de fase waarin onze leerlingen zich momenteel bevinden. Wij verwachten dat de komende weken ook reguliere toetsen digitaal afgenomen gaan worden. We willen daarom benadrukken dat het van belang is het schoolwerk thuis goed bij te houden om achterstanden te voorkomen.

Zorg
Naast het dagelijkse onderwijs, hebben wij ook een zorg- en signaleringsplicht. Het kan zijn dat leerlingen structuur en regelmaat missen en thuis niet de ruimte en rust hebben zelfstandig te kunnen werken. Onze mentoren en leerlingbegeleiders staan voor die leerlingen klaar en waar mogelijk zullen we voor hen de juiste opvang regelen. Vanaf volgende week starten we met noodopvang voor de leerlingen die dit echt nodig hebben. De mentor is hiervoor degene die benaderd kan worden.

Contact
We missen onze leerlingen! Daarom willen wij d.m.v. de mentorlessen via Microsoft Teams leerlingen met elkaar en met de mentor in contact blijven brengen. Elke leerling kan met zijn/haar schoolaccount gratis inloggen. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een social talk, om ervaringen uit te wisselen, elkaar om hulp te vragen of om een hart onder de riem te steken. We realiseren ons dat de situatie waarin we afstand moeten houden langer duurt en de behoefte aan onderling contact neemt daarentegen toe. Neem daarom vooral deel aan de online (mentor)lessen en help elkaar waar het kan.

Tot slot wens ik jullie een fijn weekend in goede gezondheid en heel veel succes komende week met alle werkzaamheden.

Hartelijke groet,

namens de schoolleiding,

Matthijs den Haan
rector

 

Onderstaand de brief die 24 maart naar examenleerlingen en hun ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Vanmorgen bereikte ons het volgende bericht. Het Centraal Examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers van onderwijs Van Engelshoven en Slob bekendgemaakt.
Het betekent dat er aan scholen meer tijd en ruimte wordt geboden, in ieder geval tot begin juni. Die tijd en ruimte gaan we benutten om het afronden van het schoolexamen voor de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is op dit moment nog niet bekend welke regels gaan gelden voor het schoolexamen en hoe wij daar als school invulling aan gaan geven. Exacte informatie volgt later.
We willen daarbij vooral rekening houden met voldoende mogelijkheden de schoolexamens veilig af te nemen en voldoende momenten van afname te bieden. Herkansingen zijn op deze manier ook beter te organiseren.
U zult begrijpen dat we met deze maatregelen de tijd nemen om te bepalen wat een zorgvuldige afronding van het schoolexamen zal zijn. Voor nu betekent het dat we alle schoolexamens tot nader order opschorten. Alleen mondelinge schoolexamens die op afstand worden afgenomen, gaan gewoon door. Verslagen van praktische opdrachten kunnen digitaal worden ingeleverd. Over alle andere schoolexamens krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.
We realiseren ons dat het weer een beroep doet op de flexibiliteit en inzet van de leerlingen en de medewerkers. Dat vinden we vervelend, maar het biedt ook kansen. Nu hebben leerlingen nog een zeer reële kans om een volwaardig diploma te halen. We rekenen op jullie en uw begrip.


Met vriendelijke groet,

Matthijs den Haan
Rector

 

Onderstaand de brief die 16 maart naar ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Aansluitend op de berichtgeving van gisteravond, informeren wij jullie over de belangrijkste aandachtspunten voor dit moment. In vervolg op de richtlijnen van het RIVM en het kabinet hebben wij onderstaande maatregelen genomen om op korte termijn digitaal onderwijs aan te kunnen bieden.

Het DevelsteinCollege is gesloten van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april voor alle leerlingen, behalve voor examenleerlingen. Zij krijgen hierover apart bericht.

Lessen

 • Dinsdag 17 maart overleggen docenten over de invulling van het onderwijs voor hun vak dat wij met ingang van woensdag 18 maart aanbieden.

 • Vanaf woensdag 18 maart geldt het basisrooster in SOM voor docenten en leerlingen. Dit betekent dat docenten op de reguliere lestijden digitaal bereikbaar zijn voor leerlingen en hen instrueren over de lesstof. Docenten maken gebruik van verschillende manieren om leerlingen digitaal te ondersteunen.

 • Leerlingen zijn ook digitaal bereikbaar binnen hun reguliere lesuur. U zult begrijpen dat het voor ons een nieuwe situatie is om het onderwijsprogramma digitaal aan te bieden. Het isbelangrijk dat leerlingen regelmatig hun schoolmail en de berichtgeving via SOM checken. We verwachten dat leerlingen zelfstandig werken aan de huiswerkopdrachten. Wij hopen dat de ouders/verzorgers hierbij een begeleidende rol willen spelen.

Toetsweek
De derde toetsweek vervalt voorlopig.

Activiteiten
Alle activiteiten tot en met vrijdag 17 april (start meivakantie) vervallen. Denk aan sportdagen, DDD, excursies, uitstapjes en andere buitenschoolse activiteiten.  

Bereikbaarheid
Telefonisch zijn wij uitsluitend van 10.00 tot 14.00 uur bereikbaar. Per mail zijn wij bereikbaar via info@develsteincollege.nl. Wij doen een oproep om uitsluitend naar school te komen voor dringende zaken. We denken hierbij aan:

 • leerlingen die lesmateriaal uit hun kluisje willen halen;

 • leerlingen uit leerjaar 1 van wie beide ouders vanwege vitale werkzaamheden elders niet voor opvang kunnen zorgen. Neem voor meer informatie contact op met de teamleider.

 • Mochten leerlingen niet over een laptop of computer beschikken en via hun eigen kennissenkring niets kunnen regelen, dan kunnen zij contact opnemen met hun teamleider. Wij proberen dan een passende oplossing te vinden waarbij examenleerlingen voorrang krijgen.

Wij proberen u/jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en plaatsen zoveel mogelijk informatie op onze website www.develsteincollege.nl.

Met vriendelijke groet,

M.C. den Haan
Rector

 

Onderstaand de brief die 15 maart naar ouders/verzorgers is verstuurd.

Geachte ouders en verzorgers, 

Vanmiddag is bekend gemaakt dat de scholen vanaf morgen dicht gaan. De belangrijkste maatregelen zijn de volgende: 

 • Scholen en kinderopvangverblijven blijven tot en met 6 april dicht. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in vitale beroepen, het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen.
 • Onderwijspersoneel en mensen in de zorg die niet ziek zijn, kunnen de komende drie weken gewoon naar hun werk.
 • Er wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. Zij krijgen de komende week nadere informatie.
 • In de komende drie weken zal er ook onderzoek worden gedaan in Noord-Brabant naar besmettingsrisico's voor jongeren. Deze informatie zal mede gebruikt worden voor besluiten over het nemen van stappen na 6 april.
 • De maatregelen die eerder waren afgekondigd voor hbo's en universiteiten worden verlengd tot 6 april.

Wat betekent dat voor het DevelsteinCollege?  

De school is vanaf morgen tot nader order in principe gesloten voor leerlingen, uitgezonderd voor leerlingen met ouders in de vitale beroepen. Bent u een ouder met een beroep zoals genoemd in de categorie ‘cruciale beroepen’ en wilt u uw kind deze week naar school laten komen, neemt u dan morgenochtend contact op met de school. De lijst met cruciale beroepen kunt u via deze link terugvinden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Morgenochtend komt de schoolleiding bij elkaar om een uitgebreider plan te maken en wordt u verder geïnformeerd. Probeert u het naar school bellen zo veel mogelijk te beperken. Via de website, mail en social media proberen we u zo accuraat mogelijk te informeren.

Onze prioriteit ligt op twee vlakken. Ten eerste gaat onze aandacht uit naar de examenklassen en in de tweede plaats willen we voor de overige klassen zorgen voor een zo groot mogelijke continuïteit van het onderwijskundige proces. Op beide zaken ga ik kort in. 

Aangezien er over de examenklassen weinig gezegd is in de media, willen we zo veel mogelijk continuïteit houden voor de lessen, toetsen enz., mits de overheid dat toestaat. Hoe precies, dat zullen we later in de week met u en de leerlingen delen. De teamleiders en docenten zullen we daarbij een centrale rol geven. 

Voor de niet-examenklassen denken we vooral aan online onderwijs. Somtoday is natuurlijk een prima middel, maar er zal nog meer nodig zijn.  

We doen hierbij op u en uw kind(eren) ook een beroep als het gaat om meewerken aan de continuïteit en dat zal ook van u en uw zoon of dochter het nodige vragen. We zijn ervan overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze situatie door te komen. Als u en uw kinderen bereid zijn daaraan mee te werken, dan kunnen we de schade beperken. Daarom wil ik u met klem vragen om de communicatie via mail, website en social media dagelijks te volgen. Voor de ondersteuning en begeleiding van uw kind hebben we u hard nodig. 

Namens de gehele schoolleiding wens ik u veel sterkte. Het zal ook in uw privésituatie de nodige hectiek geven en daarbij hopen we dat u en uw familie gezond blijven. 

Met vriendelijke groet, 

Matthijs den Haan 

Rector 

 


Terug naar home