Disclaimer

Het DevelsteinCollege streeft er naar om de gebruiker van develsteincollege.nl zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Het DevelsteinCollege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op develsteincollege.nl

Privacy

Op het DevelsteinCollege gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Somtoday. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken (via een verwerkersovereenkomst) gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor we ze verstrekt hebben zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

We hebben een aantal documenten opgesteld die ons handelen op dit gebied bepalen:

  • het privacyreglement;
  • informatiebeveiligings en privacybeleid;
  • de notitie leerlingendossier;
  • het interne document de regeling meldplicht datalekken.

Het eerste document vindt u hierboven via de link, het informatiebeveilingings en privacybeleid en de notitie leerlingendossier zijn te vinden op het beveiligde deel van de website en het laatste document is voor medewerkers van het het DevelsteinCollege online beschikbaar.