Missie en visie

Het DevelsteinCollege biedt gedegen en uitdagend onderwijs vanuit een pedagogisch optimistische gedachte en erkent en waardeert verschillen.

De visie op het onderwijs:

Het DevelsteinCollege is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k en vmbo-b. Vanuit twee vestigingen verzorgen ruim 200 medewerkers geïnspireerd door het woord van God 'meesterlijk'​ onderwijs voor circa 1800 leerlingen. Ons onderwijs is kansrijk, stimulerend en respectvol met veel aandacht voor leerlingen. Deze website is gericht op het onderwijs aan de vestiging Develsingel. Wij willen een school zijn die leerlingen:

  • in een veilige en gezonde omgeving goed onderwijs en passende ondersteuning biedt;

  • helpt hun talenten zo veel mogelijk te ontwikkelen;

  • ondersteunt om op te groeien tot volwassenen die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en hun plaats in de maatschappij;

  • leert in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces;

  • stimuleert een open houding t.o.v. andere culturen en denkwerelden te ontwikkelen.

Daarnaast wil het DevelsteinCollege een betrouwbare school zijn met zichtbare en herkenbare normen en waarden, die gelooft in het aanleren van een bepaalde discipline, omdat die noodzakelijk is voor een verantwoordelijke studie- en levenshouding.

Wij bieden kansrijk onderwijs. Want iedereen is anders en het zijn juist die verschillen die wij waarderen.

Schoolbeleidsplan

Het schoolbeleidsplan is tot stand gekomen vanuit conceptteksten, opgesteld door de leden van het dagelijks bestuur. Deze teksten zijn vervolgens voorgelegd aan meelezers en waar nodig aangepast aan hun opmerkingen. Vervolgens is het concept uitgebreid besproken binnen het Breed Beraad en voorgelegd aan de personeelsleden in de vorm van rondetafelgesprekken. Ten slotte is het plan voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

Schoolbeleidsplan 2016-2020.pdf