Missie en visie

Het DevelsteinCollege is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k en vmbo-b. Vanuit twee vestigingen verzorgen ruim 200 medewerkers 'meesterlijk' onderwijs voor circa 1800 leerlingen. Deze website is gericht op het onderwijs aan de vestiging Develsingel.

Missie
Het DevelsteinCollege is een ambitieuze scholengemeenschap met uitdagend onderwijs dat leerlingen motiveert om vol vertrouwen het beste uit zichzelf te halen en ieders talent tot bloei te laten komen.

Visie
Dat doen wij door:

  • Leerlingen de regie te geven over hun eigen leerproces waarbij zij leren steeds zelfstandiger te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestaties
  • Doelgericht en flexibel onderwijs met volop keuzemogelijkheden te bieden waarbij successen worden gevierd en fouten maken mag
  • Een veilige en gezonde leeromgeving te bieden met een positieve sfeer waar ieder zich thuis voelt
  • Een nauwe samenwerking aan te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers vanuit een hoge betrokkenheid
  • Kansrijk onderwijs te geven waarbij leerlingen worden voorbereid om zelfstandig te functioneren als wereldburger met een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs.

Het DevelsteinCollege haalt zijn inspiratie uit het woord van God. Met zichtbare en herkenbare normen en waarden zijn wij een school waar respect en aandacht de basis zijn van ons gedrag. Omdat niemand hetzelfde is, erkennen wij verschillen en spelen er naar vermogen op in door extra mogelijkheden aan te bieden om talenten zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen en door extra te begeleiden als dat nodig is. Ons onderwijs is kansrijk, stimulerend en gebaseerd op vertrouwen. Gedurende de opleiding verschuift de verantwoordelijkheid voor het leerproces steeds meer in de richting van de leerling. Voor dat groeiproces zijn de leerling, de docent en de ouders gezamenlijk verantwoordelijk.

Wij bieden kansrijk onderwijs. Want iedereen is anders en het zijn juist die verschillen die wij waarderen.

Schoolbeleidsplan

Het schoolbeleidsplan is tot stand gekomen vanuit conceptteksten, opgesteld door de leden van het dagelijks bestuur. Deze teksten zijn vervolgens voorgelegd aan meelezers en waar nodig aangepast aan hun opmerkingen. Vervolgens is het concept uitgebreid besproken binnen het Breed Beraad en voorgelegd aan de personeelsleden in de vorm van rondetafelgesprekken. Ten slotte is het plan voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

Schoolbeleidsplan 2016-2020.pdf