Leerlingbegeleiding

Wij leiden onze leerlingen op om een diploma te behalen en streven ernaar elke leerling de begeleiding te bieden die daarvoor nodig is. Hiervoor is samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school van cruciaal belang. Bij de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden, bij de vele keuzes die ze moeten maken, bij eventuele studieproblemen en bij persoonlijke problemen.

Begeleiding krijgen zij:

 • in de les door de vakdocent;
 • in extra begeleidingslessen verzorgd door vakdocenten;
 • in extra rekenlessen om de rekenvaardigheden te onderhouden en uit te bouwen;
 • door de mentoren (tijdens of buiten de voor iedere klas ingeroosterde mentoruren);
 • door de decanen (vooral als het gaat om studie- en beroepskeuze);
 • door remedial teachers (op het gebied van taal en rekenen);
 • door leerlingbegeleiders voor sociaal-emotionele problemen;
 • door de schoolmaatschappelijk werker, die de leerlingbegeleiders ondersteunt;
 • door de zorgcoördinator en coördinator passend onderwijs;
 • door faalangstreductietrainingen voor leerlingen uit de brugklassen en voor eindexamenkandidaten;
 • door juniormentoren ter ondersteuning van de brugklasleerlingen.

Hiermee maken we een belangrijk deel van onze missie waar, namelijk: het erkennen en waarderen van verschillen tussen leerlingen, met respect en aandacht voor elke leerling.

Passend onderwijs

Passend onderwijs, ontwikkelingsgerichte handelingsplannen, onderwijsontwikkelingsperspectief, arrangementen, ondersteuningsteam. Het zijn begrippen die in het huidige onderwijs niet meer weg te denken zijn. Begrippen die ook recht doen aan het streven van het DevelsteinCollege om verschillen tussen leerlingen te erkennen en recht te doen aan die verschillen.

Op het gebied van passend onderwijs is de afgelopen jaren veel gebeurd. Binnen het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning, de basisplusondersteuning en toe te kennen arrangementen. Het streven van de samenwerkende scholen, waaronder het DevelsteinCollege, is dat geen leerling tussen wal en schip kan raken. Het is een ambitieuze doelstelling, maar onze leerlingen zijn dat meer dan waard.

Kijk voor meer informatie op de website van het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden: http://www.noordelijkedrechtsteden.nl/

Ondersteuningsprofiel

Onderstaand ondersteuningsprofiel is een dynamisch document dat in de komende jaren nog verder wordt geactualiseerd. Het borduurt voort op de versie 2011-2015, die geschreven is op het moment dat de voorbereidingen voor de invoering van het passend onderwijs nog volop in gang waren. Op het voorblad is een afbeelding weergegeven van de pedagogische driehoek. Die staat er niet zomaar. Een goede samenwerking tussen leerling, ouder en school is een belangrijke randvoorwaarde voor de optimale ontwikkeling van de individuele leerling.

ONDERSTEUNINGSPROFIEL DS 2015-2020.pdf

Indien ouders/verzorgers van een leerling die in het primaire onderwijs al extra begeleiding heeft gehad, een verzoek tot plaatsing op het DevelsteinCollege overwegen, wordt een vaste procedure gevolgd: klik hier voor deze procedure.

De mentor

De mentor is voor ouders en leerlingen het belangrijkste aanspreekpunt binnen de school. Deze docent is de eerste die vragen beantwoordt en problemen tracht op te lossen. De mentor zorgt ervoor dat anderen ingeschakeld worden als dat wenselijk of nodig is. De mentor houdt de ouders ook zo goed mogelijk op de hoogte van het functioneren van hun kind. Via het webportaal kunnen ouders zelf de resultaten van hun kind(eren) volgen.

De teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in zijn afdeling en geeft leiding aan de mentoren, de vakdocenten en de begeleiders van de klassen in zijn afdeling. Hij volgt de studieresultaten van alle leerlingen van de afdeling en overlegt met grote regelmaat met de mentoren en de vakdocenten. De teamleider coördineert de aanpak van leerlingen die veelvuldig te laat komen of absent zijn en die uit de les zijn gestuurd. Daarnaast coördineert hij de begeleiding van leerlingen uit zijn afdeling. Ook neemt hij deel aan de vergaderingen van de oudercontactgroepen.

Remedial Teaching

Taal
In de brugklas kunnen leerlingen die problemen hebben met taal één uur per week extra RT-begeleiding krijgen (remedial teaching). Deze gerichte hulp geven wij aan leerlingen die bij aanvang van het schooljaar onvoldoende presteren bij het signaleringsdictee. Dit kunnen leerlingen zijn (met of zonder dyslexieverklaring) die een lees- en/of spellingachterstand hebben.

Rekenen
In de brugklas kunnen leerlingen die problemen hebben met rekenen 12 begeleidingslessen krijgen. Deze leerlingen worden geselecteerd aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. Vanaf de tweede klas tot aan de rekentoets krijgen alle leerlingen met een grote rekenachterstand en /of dyscalculie om de week één uur RT-begeleiding.

Begeleiding
De RT-begeleiding taal en rekenen vindt plaats in kleine groepjes van vijf tot zeven leerlingen. Als de leerling al eerder op dyslexie of dyscalculie is getest, krijgt hij meteen vanaf het begin van het brugklasjaar adequate begeleiding. Leerlingen met een zware vorm van dyslexie/dyscalculie adviseren wij om zich hiervoor ook extern te laten begeleiden.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen hebben gedurende hun hele Develsteincarrière recht op extra faciliteiten, zoals extra tijd bij proefwerken, aangepaste spellingbeoordeling en extra mondelinge overhoringen. Deze faciliteiten staan op de dyslexiekaart die de leerling altijd bij zich draagt. Ook leerlingen met dyscalculie hebben recht op extra faciliteiten, waaronder extra tijd bij wiskundeproefwerken, het gebruik van een rekenmachine en het gebruik van een rekenkaart. Met de gezamenlijke inzet van leerling, ouders, docenten en remedial teachers willen we deze leerlingen zodanig begeleiden dat zij het reguliere onderwijs kunnen blijven volgen op hun eigen niveau.

Klik hier om het RT protocol te lezen.

De leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider helpt leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. De mentor brengt de leerling in contact met de leerlingbegeleider als hij dat nodig acht. Gaat het initiatief van de leerling uit, dan wordt de mentor daarvan op de hoogte gebracht, tenzij de leerling een vertrouwelijk gesprek wil voeren met de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider onderhoudt ook contact met begeleidingsinstellingen buiten de school die actief zijn op het gebied van studiebegeleiding en -advies, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Soms verwijst de leerlingbegeleider een leerling door naar een van deze instellingen. Daarnaast verzorgen deze instellingen instructies en trainingen voor docenten en mentoren.

Schoolmaatschappelijk werk

De interne leerlingbegeleiding wordt aangevuld met schoolmaatschappelijk werk (Flexus). Het schoolmaatschappelijk werk begeleidt leerlingen en/of hun ouders bij problemen in de thuissituatie of op school.

Mentoruur

Op het brugklasrooster staan uren ingeroosterd voor het contact tussen mentor en klas. Daarin spreekt de mentor met zijn mentorleerlingen: individueel, in kleine groepjes of met de hele klas. Afhankelijk van de afdeling begeleidt hij de leerlingen ook bij het 'leren leren'.

Faalangstreductietraining

Voor leerlingen die meer dan gemiddeld last hebben van faalangst, bieden we een faalangstreductietraining aan. Hier leren zij beter met hun faalangst om te gaan.

Vakbegeleidingslessen

Na de herfstvakantie starten in de brugklassen gedurende twee periodes vakbegeleidingslessen. Vakdocenten Nederlands, Engels, Frans, wiskunde en lichamelijke opvoeding geven deze begeleidingslessen. Indien de resultaten bij deze vakken achterblijven bij de verwachtingen, of als extra aandacht voor motorische vaardigheden gewenst is, kan de leerling zich opgeven voor een van de vijf vakbegeleidingslessen (= een extra lesuur per week).